Board logo

标题: 1阶的石头 [打印本页]

作者: a123654    时间: 2017-6-12 22:53     标题: 1阶的石头

妈蛋的。。难道非要打噩梦才能分解出1阶的啊嘛。。打1场要40分钟。。操蛋,还不一定能得到
作者: 66666666666    时间: 2017-6-13 13:45

打混沌啊
作者: cheer喵喵    时间: 2017-6-27 17:18     标题: 回复 楼主 a123654 的帖子

3个蓝色可以合成1个紫色的
作者: 笨笨の不笨    时间: 2017-7-26 09:52     标题: 回复 楼主 a123654 的帖子

还有问题吗
欢迎光临 天翼决官方论坛-2010年研发创新奖得主 (http://bbs.tianyijue.com/) Powered by Discuz! 6.1.0